Rendhagyó igék (Irregular verbs)

A rendhagyó igék egy jól megjegyezhető szabály mentén képzik a V2/V3-as alakot.

Rendhagyó igék (Irregular verbs)

Szerencsére a legtöbb angol ige szabályos, ami azt jelenti, hogy a V2-es (második alak) és a V3-as (harmadik alak) alakot “-ed” hozzáadásával képezzük. Azonban vannak rendhagyó igék is, amik nem egy jól megjegyezhető szabály mentén képzik a V2/V3-as alakot. Bár nincsen belőlük sok, mégis a legtöbb ilyen ige gyakorlatilag az alap szókincs része (mivel elég gyakran kell őket használni a hétköznapokban).

Látszólag teljesen szabálytalanul kapjuk meg a V2/V3-as alakot (ezért is hívjuk őket “rendhagyónak”, vagyis “rendet elhagyónak”), azonban vannak bizonyos sémák, amelyeket a rendhagyó igék követnek. Más szóval: különböző kategóriákra tudjuk őket osztani aszerint, hogy a V2/V3-as alak hogyan változik. Sajnos a rendhagyó igéket és különböző alakjaikat egyesével meg kell tanulni, mert általában nem lehet tudni, hogy melyik sémát követik változáskor, viszont sokkal könnyebb őket úgy tanulni, hogy sémákban/kategóriákban gondolkozol, ezért ebben a bejegyzésben összeszedtük nektek a leggyakoribb rendhagyó igéket sémák szerint lebontva.

Magyarázat: a V1-es alak az ige szótári alakja; ezt az alakot használjuk pl. módbeli segédigék után vagy éppen egyszerű jelenben (ilyenkor azonban egyes szám harmadik személyben “-s”-t adunk az igéhez). A V2-es alakot használjuk egyszerű múlt képzéséhez; a V3-as alakot pedig jó pár igeidő képzéséhez használjuk, pl. a befejezett jelenhez. Az alábbi táblázatban példamondatokkal szemléltetjük a három alakot egy szabályos igén keresztül, alatta pedig már tényleg a rendhagyó igékkel foglalkozunk.

“watch” (néz)
V1 V2 V3
I watch TV every day.
Minden nap nézek tévét.
I watched TV yesterday.
Tegnap tévét néztem.
I have watched TV.
Tévét néztem.

 

1. séma: Nem változik semmi

Előfordul, hogy a V1/V2/V3-as alak teljesen megegyezik. Példák a táblázatban.

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
bet bet bet “fogad” (pl. lóversenyen)
They always bet on the biggest horse.
Mindig a legnagyobb lóra fogadnak.
They bet on the biggest horse yesterday.
A legnagyobb lóra fogadtak tegnap.
I have bet on the biggest horse.
A legnagyobb lóra fogadtam.
bid bid bid “licitál”
They never bid for paintings.
Soha nem licitálnak festményekre.
We bid for a car yesterday.
Tegnap egy autóra licitáltunk.
Susan has bid for an old chair.
Susan egy régi székre licitált.
broadcast broadcast broadcast “közvetít; sugároz” (pl. tévéműsort)
CNN broadcast a lot of news.
A CNN sok hírt közvetít.
We broadcast an interesting radio programme yesterday.
Tegnap egy érdekes rádióműsort sugároztunk.
Channel 4 has broadcast the news.
A 4-es csatorna a híreket sugározta.
cost cost cost “kerül” (pl. pénzbe)
These cars cost a lot of money.
Ezek az autók sok pénzbe kerülnel.
My car cost a lot of money.
Az autóm sok pénzbe került.
The parrot has cost a lot of money.
A papagáj sok pénzbe került.
cut cut cut “vág” (szövegkörnyezettől függően lehet pl. “megvág” vagy “elvág” is)
I never cut myself shaving.
Soha nem vágom meg magam borotválkozás közben.
I cut my finger yesterday.
Megvágtam az ujjam tegnap.
They have cut the rope.
Elvágták a kötelet.
hit hit hit “üt” (szövegkörnyezettől függően lehet pl. “elüt” vagy “megüt” is)
Jack and John never hit me.
Jack és John soha nem ütnek meg engem.
A car hit the cat.
Elütötte egy autó a macskát.
Susan has hit the ball.
Susan elütötte a labdát.
hurt hurt hurt “bánt; fáj”
My eyes hurt.
Fáj a szemem.
I hurt Jack yesterday.
Tegnap bántottam Jacket.
They have hurt me.
Bántottak engem.
let let let “hagy; enged”
We shouldn’t let our doctors go abroad.
Nem lenne szabad hagyni, hogy az orvosaink külföldre menjenek.
They let me go home yesterday.
Tegnap hagytak hazemenni.
They have let us go home.
Hazaengedtek bennünket.
put put put “tesz, rak”
I never put cheese in the fridge.
Sose teszek sajtot a hűtőbe.
They put milk in the fridge two days ago.
Két napja tettek tejet a hűtőbe.
I have put everything on the table.
Mindent az asztalra tettem.
read read read “olvas” (a V1-es alak közepén kb. “í”-t ejtünk, a többi alaknál kb. egy rövid “e”-t)
I never read books.
Sose olvasok könyvet.
Sarah read a book yesterday.
Sarah tegnap egy könyvet olvasott.
They have read my diary.
Elolvasták a naplómat.
shut shut shut “becsuk(ódik)”
Please shut the door.
Kérlek, csukd be az ajtót!
I shut the door five minutes ago.
Öt perce csuktam be az ajtót.
They have shut the door.
Becsukták az ajtót.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 bet bet bet “fogad” (pl. lóversenyen)
2 bid bid bid “licitál”
3 broadcast broadcast broadcast “közvetít; sugároz” (pl. tévéműsort)
4 cost cost cost “kerül” (pl. pénzbe)
5 cut cut cut “vág” (szövegkörnyezettől függően lehet pl. “megvág” vagy “elvág” is)
6 hit hit hit “üt” (szövegkörnyezettől függően lehet pl. “elüt” vagy “megüt” is)
7 hurt hurt hurt “bánt; fáj”
8 let let let “hagy; enged”
9 put put put “tesz”
10 read read read “olvas” (a V1-es alak közepén kb. “í”-t ejtünk, a többi alaknál kb. egy rövid “e”-t)
11 shut shut shut “becsuk(ódik)”

 

2. séma: Mindhárom alak különböző

Előfordul, hogy a V1/V2/V3-as alak teljesen különbözik. Példák a táblázatban.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
be was/were been “van” (tulajdonképpen ez az angol létige; figyelj rá, hogy kétféle V2-es alak is lehet: egyes szám 1. és 3. személyben “was”-t, a többi számban és személyben “were”-t használunk)
He must be Sam.
Ő biztosan Sam.
I was a soldier once. / They were soldiers once.
Valaha katona voltam / Valaha katonák voltak.
I have been to Italy and France.
Voltam Olaszországban és Franciaországban.
do did done “csinál; végez; tesz”
I do the homework every day.
Minden nap megcsinálom a házifeladatot.
They did a terrible job last week.
Borzasztó munkát végeztek a múlt héten.
She has done everything you asked.
Megtett mindent, amit kértél.
fly flew flown “repül”
Birds can fly.
A madarak tudnak repülni.
We flew from England to France last month.
A múlt hónapban Angliából Franciaországba repültünk.
I have flown to many wonderful places since 2001.
Nagy sok csodálatos helyre repültem 2001 óta.
go went gone “megy”
Go home.
Menj haza!
I went to the shop yesterday.
Tegnap elmentem a boltba.
Sue has gone to the shop.
Sue a boltba ment.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 be was/were been “van” (tulajdonképpen ez az angol létige; figyelj rá, hogy kétféle V2-es alak is lehet: egyes szám 1. és 3. személyben “was”-t, a többi számban és személyben “were”-t használunk)
2 do did done “csinál; végez; tesz”
3 fly flew flown “repül”
4 go went gone “megy”

3. séma: Mindhárom alak különböző, de van “logika” a változásban

Előfordul, hogy a V1/V2/V3-as alak teljesen különbözik, azonban ki lehet következtetni, hogy mi fog megváltozni (sajnos ez az egyetlen séma, amiről ezt el lehet mondani). Ez a séma az alábbiak szerint működik: a V1-es alakban “i” betű van az igében, ami V2-ben “a” betű lesz, V3-ban pedig “u”. Példák a táblázatban.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
begin began begun “(el)kezdődik”
Both movies begin late.
Mindkét film későn kezdődik.
The match began an hour ago.
A meccs egy órája kezdődött.
They have begun the attack.
Elkezdték a támadást.
drink drank drunk “iszik”
I drink beer every day.
Minden nap iszok sört.
The dog drank a lot yesterday.
A kutya nagyon sokat ivott tegnap.
I have drunk eight coffees since yesterday.
Nyolc kávét ittam tegnap óta.
ring rang rung “cseng(et), csöng(et), csörög”
People should ring the doorbell before they enter.
Az embereknek csöngetniük kéne, mielőtt belépnek.
I rang the doorbell yesterday, but nobody came out.
Tegnap csengettem, de senki se jött ki.
We have rung the doorbell at least 10 times since 1 o’clock.
Legalább 10-szer csöngettünk 1 óra óta.
sing sang sung “énekel”
Sing something.
Énekelj valamit!
They sang a song last night.
Tegnap este egy dalt énekeltek.
The parrot has sung three songs since I arrived.
A papagáj három dalt énekelt, mióta megérkeztem.
swim swam swum “úszik”
I can swim.
Tudok úszni.
They swam a lot yesterday.
Sokat úsztak tegnap.
I have swum two kilometers since 8 o’clock.
Két kilométert úsztam 8 óra óta.
sink sank sunk “(el)süllyed”
Ships sink every day.
Minden nap süllyednek el hajók.
Our ship sank last year.
Tavaly elsüllyedt a hajónk.
Five people have sunk since the accident happened.
Öt ember elsüllyedt, mióta megtörtént a baleset.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 begin began begun “(el)kezdődik”
2 drink drank drunk “iszik”
3 ring rang rung “cseng(et), csöng(et), csörög”
4 sing sang sung “énekel”
5 swim swam swum “úszik”
6 sink sank sunk “(el)süllyed”

4. séma: A V1 és a V3 megegyezik, a V2 nem

Előfordul, hogy a V1 és V3 teljesen megegyezik, de a V2 nem. Példák a táblázatban.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
become became become “válik” (valamivé)
Many young people become soldiers.
Sok fiatal lesz katona.
He became homeless a few years ago.
Néhány éve vált hajléktalanná.
I have become stronger since yesterday.
Erősebb lettem tegnap óta.
come came come “jön”
They don’t come home every day.
Nem jönnek minden nap haza.
They came home yesterday.
Tegnap hazajöttek.
I have become to apologize.
Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek.
run ran run “fut”
Can you run fast enough?
Elég gyorsan tudsz futni?
Paul ran a hundred miles last year.
Paul tavaly száz mérföldet futott.
They have already run 10 kilometers.
Már 10 kilométert futottak.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 become became become “válik” (valamivé)
2 come came come “jön”
3 run ran run “fut”

5. séma: A V1 nem, de a V2 & V3 alak megegyezik

Előfordul, hogy csak a V1 alak tér el, mivel a V2 és V3 ugyanaz az alak. Példák alább.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
bend bent bent “hajol, hajlít”
Nobody can bend steel.
Senki se tudja az acélt meghajlítani.
My grandfather bent steel once.
A nagyapám egyszer meghajlította az acélt.
I have bent my smartphone.
Meghajlítottam az okostelefonomat.
bring brought brought “hoz”
Bring some food, please.
Hozz egy kis ételt, kérlek!
They brought much food yesterday.
Sok ételt hoztak tegnap.
I have brought a gift for you.
Hoztam neked egy ajándékot.
build built built “épít”
Why don’t you build a new house?
Miért nem építesz egy új házat?
They built a new house last year.
Tavaly építettek egy új házat.
I have built a sandcastle.
Építettem egy homokvárat.
buy bought bought “vesz”
Don’t buy anything!
Ne vegyél semmit!
We bought a car yesterday.
Vettünk egy autót tegnap.
We have bought food.
Vettünk ételt.
catch caught caught “elkap; elér (pl. buszt)”
Catch me if you can!
Kapj el, ha tudsz!
I caught the bus yesterday.
Elértem a buszt tegnap.
They have caught the criminal.
Elkapták a bűnözőt.
dig dug dug “ás”
My dogs dig a lot.
A kutyáim sokat ásnak.
Paul dug a huge hole yesterday.
Paul tegnap egy óriási lyukat ásott.
I have dug two holes so far.
Két lyukat ástam eddig.
feel felt felt érez; érzi magát
I don’t feel well.
Nem érzem jól magam.
I felt something strange yesterday.
Tegnap valami furcsát éreztem.
I have felt nothing.
Nem éreztem semmit.
fight fought fought “harcol”
They can’t fight.
Nem tudnak harcolni.
They fought a lot of battles last year.
Sok csatát vívtak a múlt évben.
I have fought for my life.
Az életemért harcoltam.
find found found “(meg)talál”
I find interesting articles every now and then.
Olykor-olykor érdekes cikkeket találok.
They found the child last week.
A múlt héten megtalálták a gyermeket.
I have found something very valuable.
Valami nagyon értékeset találtam.
get got got/gotten “kap” (a “got” és a “gotten” is elfogadott V3-as alak)
I get letters every day.
Minden nap kapok leveleket.
I got a book yesterday.
Tegnap kaptam egy könyvet.
They have got(ten) terrible news.
Borzalmas híreket kaptak.
have had had “van neki, birtokol”
I have a cat and a dog.
Van egy macskám és egy kutyám.
I had three dogs when I was a child.
Három kutyám volt, amikor gyerek voltam.
I have had a terrible headache.
Borzasztó fejfájásom volt.
hear heard heard “hall”
I can’t hear anything.
Nem hallok semmit.
I heard you yesterday.
Hallottalak tegnap.
Have you heard it?
Hallottad?
hold held held “tart; megfog”
Can you hold the baby for a minute?
Megfognád a babát egy percre?
I held a garden party yesterday.
Tegnap egy kerti partit tartottam.
I haven’t held your baby since January.
Január óta nem fogtam meg a babádat.
keep kept kept “(meg)tart; (be)tart”
Always keep your promises!
Mindig tartsd be az ígéreteidet!
I kept four chickens last year.
Négy csirkét tartottam tavaly.
I haven’t kept my promise.
Nem tartottam be az ígéretemet.
lay laid laid “(le)fektet”
Lay your hands on the table, please.
Fektesse a kezeit az asztalra, kérem!
He laid the foundations of this organization.
Ő fektette le ennek a szervezetnek az alapját.
I have laid my dog down on the table.
Lefektettem a kutyámat az asztalra.
lead led led “vezet pl. sereget, menetet; elvezet valahová”
I could never lead an army.
Sose tudnék hadsereget vezetni.
My grandfather led many soldiers in the war.
A nagyapám sok katonát vezetett a háborúban.
The path has led us to a dead end.
Az ösvény zsákutcába vezetett minket.
leave left left “távozik, elmegy; (ott)hagy, (itt)hagy”
Leave now!
Távozz, most!
Paul and Sarah left an hour ago.
Paul és Sarah egy órája elmentek.
You have left your coat on the chair.
A széken hagytad a kabátodat.
lend lent lent “kölcsönad”
Could you lend me some money?
Tudnál kölcsönözni egy kis pénz?
She lent me much money yesterday.
Tegnap sok pénzt adott nekem kölcsön.
They haven’t lent me any money.
Nem adtak kölcsön semennyi pénzt.
lose lost lost “(el)veszít”
We cannot lose.
Nem veszíthetünk.
They lost the match yesterday.
Tegnap elvesztették a mérkőzést.
I have lost my keys.
Elvesztettem a kulcsomat.
make made made “csinál”
I make a sandwich every day.
Minden nap csinálok egy szendvicset.
They made a lot of money last year.
Sok pénzt csináltak a múlt évben.
I have made a serious mistake.
Komoly hibát vétettem [csináltam].
mean meant meant “jelent; gondol”
What does this word mean?
Mit jelent ez a szó?
We meant nothing wrong last night.
Semmi rosszra nem gondoltunk tegnap este.
It hasn’t meant anything important for me.
Semmi fontosat nem jelentett számomra.
meet met met “találkozik”
Meet me at the airport.
Találkozzunk a reptéren!
I met Sue yesterday.
Tegnap találkoztam Sue-val.
I’ve met someone.
Találkoztam valakivel.
pay paid paid “(meg)fizet”
I never pay.
Sose fizetek.
I paid a lot of money for this sculpture last year.
Tavaly nagyon sok pénzt fizettem ezért a szoborért.
I haven’t paid yet.
Még nem fizettem.
say said said “mond”
Say something!
Mondj valamit!
He said he didn’t know.
Azt mondta, hogy nem tudja.
I’ve said it many times before.
Sokszor elmondtam ezelőtt.
sell sold sold “elad”
Can you sell my car?
El tudod adni az autómat?
We sold ten cars yesterday.
Tíz autót adtunk el tegnap.
I’ve sold my car.
Eladtam az autómat.
send sent sent “(el)küld”
Send me an email later.
Küldj később egy emailt!
They sent me an email yesterday.
Teganp küldtek nekem egy emailt.
I’ve sent a hundred emails since 1 o’clock.
Száz emailt küldtem 1 óra óta.
sit sat sat “ül”
I never sit.
Sose ülök.
Yesterday, we sat a lot.
Sokat ültünk tegnap.
She’s sat down.
Leült.
sleep slept slept “alszik”
Don’t sleep!
Ne aludj!
I slept a lot yesterday.
Sokat aludtam tegnap.
Have I slept a lot?
Sokat aludtam?
spend spent spent “(el)költ; (el)tölt”
They usually spend a lot of money.
Általában sok pénzt költenek.
I spent a lot of money last night.
Sok pénzt költöttem tegnap este.
They’ve spent some time in my home.
Eltöltöttek egy kis időt az otthonomban.
stand stood stood “áll”
Why can’t you stand?
Miért nem tudsz állni?
The soldiers stood for eight hours yesterday.
Tegnap nyolc órán keresztül álltak a katonák.
I’ve stood up.
Felálltam.
teach taught taught “tanít”
I can’t teach.
Nem tudok tanítani.
They taught us English last year.
Tavaly angolt tanítottak nekünk.
Your master has taught you well.
A mestered jól tanított.
tell told told “(el)mond”
Tell me something funny!
Mondj valami vicceset!
Sue told me a secret last week.
Sue elmondott nekem egy titkot a múlt héten.
They have told me everything.
Mindent elmondtak nekem.
think thought thought “gondol(kozik)”
I can’t think now.
Most nem tudok gondolkozni.
I thought about you yesterday.
Gondoltam rád tegnap.
I have never thought about this.
Sose gondoltam erre.
understand understood understood “(meg)ért”
Do you understand the order?
Érti a parancsot?
She understood the examples yesterday.
Megértette a példákat tegnap.
I have understood the order.
Értettem a parancsot.
win won won “nyer, győz”
I never win anything.
Sose nyerek semmit.
They won the lottery yesterday.
Megnyerték a lottót tegnap.
I have won something.
Nyertem valamit.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 bend bent bent “hajol, hajlít”
2 bring brought brought “hoz”
3 build built built “épít”
4 buy bought bought “vesz”
5 catch caught caught “elkap; elér (pl. buszt)”
6 dig dug dug “ás”
7 feel felt felt “érez; érzi magát”
8 fight fought fought “harcol”
9 find found found “(meg)talál”
10 get got got/gotten “kap” (a “got” és a “gotten” is elfogadott V3-as alak)
11 have had had “van neki, birtokol”
12 hear heard heard “hall”
13 hold held held “tart; megfog”
14 keep kept kept “(meg)tart; (be)tart”
15 lay laid laid “(le)fektet”
16 lead led led “vezet pl. sereget, menetet; (el)vezet valahová”
17 leave left left “távozik, elmegy; (ott)hagy, (itt)hagy”
18 lend lent lent “kölcsönad”
19 lose lost lost “(el)veszít”
20 make made made “csinál”
21 mean meant meant “jelent; gondol”
22 meet met met “találkozik”
23 pay paid paid “(meg)fizet”
24 say said said “mond”
25 sell sold sold “elad”
26 send sent sent “(el)küld”
27 sit sat sat “ül”
28 sleep slept slept “alszik”
29 spend spent spent “becsuk(ódik)”
30 stand stood stood “áll”
31 teach taught taught “tanít”
32 tell told told “(el)mond”
33 think thought thought “gondol(kozik)”
34 understand understood understood “(meg)ért”
35 win won won “nyer, győz”

6. séma: Minden alak más, de a V3 a V1-hez hasonlít

Előfordul, hogy bár minden alak más, a V1 és a V3-as alak nagyon hasonlít egymásra. Példák alább.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
beat beat beaten “legyőz, üt, ver” (ez “kakukktojás”, hiszen a V1-es és a V2-es alak megegyezik)
Nobody can beat me.
Senki nem győzhet le engem.
The criminals beat the victim yesterday.
A bűnözők megverték az áldozatot tegnap.
I have beaten you.
Legyőztelek téged.
bite bit bitten “(meg)harap”
My dogs bite.
A kutyáim harapnak.
A dog bit me yesterday.
Egy kutya megharapott engem tegnap.
The dog has bitten you.
A kutya megharapott téged.
blow blew blown “(el)fúj”
Blow the candle!
Fújd el a gyertyát!
The wind blew yesterday.
Tegnap fújt a szél.
The wind has blown.
Fújt a szél.
draw drew drawn “rajzol”
Draw something.
Rajzolj valamit!
My son drew a dog an hour ago.
A fiam rajzolt egy autót egy órája.
They have drawn a flower.
Egy virágot rajzoltak.
drive drove driven “vezet (pl. autót)”
I can’t drive.
Nem tudok vezetni.
I drove a hundred miles yesterday.
Száz mérföldet vezettem tegnap.
They have driven a lot.
Sokat vezettek.
eat ate eaten “eszik”
I eat a lot of meat.
Sok húst eszek.
Paul ate chicken yesterday.
Paul tegnap csirkét evett.
I haven’t eaten anything for five hours.
Öt órája nem ettem semmit.
fall fell fallen "esik"
Cats don’t fall from trees.
A macskák nem esnek le a fáról.
The glass fell from my hand yesterday.
Tegnap kiesett a pohár a kezemből.
They have fallen down.
Leestek.
forgive forgave forgiven “megbocsát”
Please forgive me!
Kérem, bocsásson meg nekem!
They forgave my sins years ago.
Megbocsátották a bűneimet évekkel ezelőtt.
I have forgiven you.
Megbocsátottam neked.
give gave given “(oda)ad”
Give me the letter!
Add oda a levelet!
He gave me money yesterday.
Tegnap pénzt adott nekem.
I have given you food.
Ételt adtam neked.
hide hid hidden “elbújik; elrejt”
You can run, but you can’t hide.
Futhatsz, de el nem bújhatsz.
They hid the treasure last month.
Elrejtették a kincset a múlt hónapban.
I have hidden everything.
Mindent elrejtettem.
know knew known “tud; ismer”
I know the answer.
Tudom a választ.
I knew you had cheated on me.
Tudtam, hogy megcsaltál.
If I had known him, I would be smarter.
Ha ismertem volna, okosabb lennék.
ride rode ridden “lovagol; biciklizik; motorozik”
Can you ride a horse?
Tudsz lovagolni?
I rode the bicycle a few hours ago.
Pár órája bicikliztem.
I’ve never ridden a motorbike.
Még sose motoroztam.
rise rose risen “(fel)emelkedik”
Prices always rise.
Az árak mindig emelkednek.
Prices rose yesterday.
Tegnap emelkedtek az árak.
The temperature has risen.
Emelkedett a hőmérséklet.
see saw seen “lát”
Can you see anything?
Látsz valamit?
I saw you yesterday.
Láttalak titeket tegnap.
I haven’t seen you in ages.
Régóta nem láttalak.
show showed shown “(meg)mutat”
Show it to me!
Mutasd meg!
Two nice people showed me the way yesterday.
Két kedves ember mutatta meg nekem az utat tegnap.
He has shown me his scar.
Megmutatta a sebhelyét.
take took taken “(el)visz; vesz pl. zuhanyt”
I’ll take you to the airport.
Elviszlek a repülőtérre.
He took a shower in the morning.
Reggel vett egy zuhanyt.
I have taken her dog back.
Visszavittem a kutyáját.
throw threw thrown “dob”
I can’t throw a ball.
Nem tudok labdát dobni.
The protesters threw bricks at the police yesterday.
Tegnap a tüntetők téglákkal dobálták a rendőröket.
I’ve thrown the ball to Paul.
Paulnak dobtam a labdát.
write wrote written “ír”
Can you write?
Tudsz írni?
Paul wrote a letter yesterday.
Paul levelet írt tegnap.
He has written six books since 2005.
Hat könyvet írt 2005 óta.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 beat beat beaten “legyőz, üt, ver”
2 bite bit bitten “(meg)harap”
3 blow blew blown “(el)fúj”
4 draw drew drawn “rajzol”
5 drive drove driven “vezet (pl. autót)”
6 eat ate eaten “eszik”
7 fall fell fallen “esik”
8 forgive forgave forgiven “megbocsát”
9 give gave given “(oda)ad”
10 hide hid hidden “elbújik; elrejt”
11 know knew known “tud; ismer”
12 ride rode ridden “lovagol; biciklizik; motorozik”
13 rise rose risen “(fel)emelkedik”
14 see saw seen “lát”
15 show showed shown “(meg)mutat”
16 take took taken “(el)visz; vesz pl. zuhanyt”
17 throw threw thrown “dob”
18 write wrote written “ír”

7. séma: Minden alak más, de a V3 a V2-höz hasonlít

Előfordul, hogy bár minden alak más, a V2 és a V3-as alak nagyon hasonlít egymásra. Példák alább.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
awake awoke awoken “felébred” (köznapi beszédben sokkal gyakoribb a “wake up”, mint az “awake”; az “awake” irodalmias)
Awake me in the morning.
Ébressz fel reggel!
The criminals awoke in the middle of the night.
A bűnözők az éjszaka közepén ébredtek fel.
The lion has awoken.
Felébredt az oroszlán.
break broke broken “tör(ik); eltör(ik)”
Don’t break it!
Ne törd össze!
My leg broke last week.
A múlt héten eltört a lábam.
The cat has broken the vase.
A macska eltörte a vázát.
choose chose chosen “választ”
Choose me!
Válassz engem!
They chose me yesterday.
Tegnap engem választottak.
The gods have chosen you.
Az istenek téged választottak.
forget forgot forgotten “elfelejt”
Never forget about your parents!
Sose felejtsd el a szüleidet!
I forgot to switch off the lamp in the morning.
Reggel elfelejtettem lekapcsolni a lámpát.
They have forgotten about my birthday.
Elfeledkeztek a szülinapomról.
freeze froze frozen “(meg)fagy(aszt)”
Freeze the meat.
Fagyaszd le a húst!
All the flowers froze last week.
Minden virág megfagyott a múlt héten.
I have frozen the meat.
Lefagyasztottam a húst.
grow grew grown “nő; termeszt”
Many farmers grow corn.
Sok farmer termeszt kukoricát.
I grew corn a few years ago.
Néhány éve kukoricát termsztettem.
I haven’t grown at all since 2010.
Egyáltalán nem nőttem 2010 óta.
speak spoke spoken “beszél”
Don’t speak to me!
Ne beszélj hozzám!
They spoke about bad things yesterday.
Tegnap rossz dolgokról beszélgettek.
We have spoken to them.
Beszéltünk velük.
tear tore torn “elszakít; eltép; elszakad”
Don’t tear my shirt!
Ne szakítsd el az ingemet!
They tore the book an hour ago.
Egy órája tépték el a könyvet.
Sorry! I have torn your shirt.
Bocs! Elszakítottam az ingedet.
wake woke woken “felébred” (a “wake up” gyakoribb, mint a “wake”)
Wake me in the morning.
Ébressz fel reggel!
The criminals woke in the middle of the night.
A bűnözők az éjszaka közepén ébredtek fel.
The lion has woken.
Felébredt az oroszlán.
wear wore worn “hord (pl. ruhát)”
I wear a shirt every day.
Minden nap inget hordok.
He wore jeans yesterday.
Tegnap farmert viselt.
They have worn blue shirts.
Kék inget hordtak.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 awake awoke awoken “felébred”
2 break broke broken “tör(ik); eltör(ik)”
3 choose chose chosen “választ”
4 forget forgot forgotten “elfelejt”
5 freeze froze frozen “(meg)fagy(aszt)”
6 grow grew grown “nő; termeszt”
7 speak spoke spoken “beszél”
8 tear tore torn “elszakít; eltép; elszakad”
9 wake woke woken “felébred”
10 wear wore worn “hord (pl. ruhát)”

8. séma: Lehet szabályos ige is jelentésbeli különbség nélkül

Ezekkel a rendhagyó igékkel van a legkönnyebb dolgod, hiszen kezelheted őket szabályosként úgy, hogy ez nem okoz jelentésbeli különbséget. Sajnos nincs túl sok belőle, példák alább.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
burn burned/burnt burned/burnt “ég(et)”
Don’t burn your hands!
Ne égesd meg a kezed!
They burned/burnt the forest down a few days ago.
Néhány nappal ezelőtt leégették az erdőt.
I have burned/burnt my hand.
Megégettem a kezem.
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt “álmod(oz)ik”
I dream a lot.
Sokat álmodozom.
I dreamed/dreamt about a house.
Egy házról álmodtam.
I haven’t dreamed/dreamt for years.
Évek óta nem álmodtam.
learn learned/learnt learned/learnt “tanul” (ha valaki pl. az egyetem tanul, akkor nem a “learn”-t, hanem a “study”-t használjuk, ami egy szabályos ige)
I learn English and German.
Angolul és németül tanulok.
I learned/learnt a lot in the past months.
Sokat tanultam az elmúlt hónapokban.
You have learned/learnt English since 2000.
2000 óta tanultok angolul.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 burn burned/burnt burned/burnt “ég(et)”
2 dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt “álmod(oz)ik”
3 learn learned/learnt learned/learnt “tanul”

9. séma: Lehet szabályos ige is,de van jelentésbeli különbség

Néhány rendhagyó igének van szabályos alakja is, azonban jelentésbeli különbség van a rendhagyó és a szabályos alakok között. Példák alább.

 

V1 V2 V3 Jelentés + magyarázat
hang hung hung “(fel)akaszt pl. egy képet a falra” => rendhagyó ige
Why don’t you hang the painting on the wall?
Miért nem akasztod a falra a festményt?
The museum hung my paintings a few years ago.
A múzeum néhány éve akasztotta fel a festményeimet.
I have hung the painting.
Felakasztottam a festményt.
hang hanged hanged “(fel)akaszt (egy embert)” => szabályos ige
In Hungary, the government cannot hang people.
Magyarországon a kormány nem akaszthat fel embereket.
Four criminals were hanged yesterday.
Tegnap négy bűnözőt akasztottak fel.
The sheriff hasn’t hanged anyone for years.
A sheriff évek óta nem akasztott fel senkit.
lie lay lain “fekszik” => rendhagyó ige
We lie on the beach in the summer.
Nyáron a tengerparton fekszünk.
We lay on the beach last summer.
Tavaly nyáron a tengerparton feküdtünk.
I have lain down.
Lefeküdtem.
lie lied lied “hazudik” => szabályos ige
Don’t lie to me!
Ne hazudj nekem!
My mom lied to me about Santa Clause when I was a child.
Az anyukám hazudott nekem a Mikulásról, amikor gyerek voltam.
You have lied to me.
Hazudtál nekem.

Az alábbi táblázatban példamondatok nélkül is szemléltetjük az igéket a könnyebb átláthatóság kedvéért:

 

Sorszám V1 V2 V3 Jelentés
1 hang hung hung “(fel)akaszt”
2 hang hanged hanged “(fel)akaszt”
3 lie lay lain “fekszik”
4 lie lied lied “hazudik”

 

 

0 Komment - Rendhagyó igék (Irregular verbs)